Informacje o projekcie S067

Projekt "Bliżej pacjenta z coachem medycznym" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozowój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa o dofinansowanie została podpisana z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji interpersonalnych i zawodowych u 19 studentów/studentek studiów stacjonarnych ostatnich semestrów studiów II stopnia kierunku Coaching Medyczny w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. 

Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez:

realizację wysokiej jakości staży zgodnych z Zaleceniami Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży 2014/C 88/01, które będą ukierunkowane na problematykę ziwązaną z przygotowaniem studentów/studentek do wykorzystania metod coachingowych w pracy z pacjentem (pomoc chorym w powrocie do zdrowia), pracy w obszarze zarządzania ochroną zdrowia. 

Planowane efekty:

Podniesienie kompetencji interpersonalnych i zawodowych u 19 studentów/studentek studiów stacjonarnych ostatnich semestrów studiów II stopnia kierunku Coaching Medyczny w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. 

Wartość Projektu:

63 870,87 zł

Wkład Europejskiego Fundusz Społecznego:

53 830,37 zł.