Informacje o projekcie S068

Projekt "W drodze do profesjonalizmu - staże dla studentów i studentek Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozowój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa o dofinansowanie została podpisana z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji interpersonalnych i zawodowych u 187 studentów/studentek studiów stacjonarnych ostatnich semestrów studiów I stopnia kierunku Pielęgniarstwo oraz Położnictwo w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. 

Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez:

realizację wysokiej jakości staży zgodnych z Zaleceniami Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży 2014/C 88/01, które będą ukierunkowane na problematykę ziwązaną z przygotowaniem studentów/studentek:

kierunku pielęgniarstwo m.in. do monitorowania potrzeb zdrowotnych mieszkańców w tym zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską do pracy w warunkach szczególnych np.: w obliczu katastrof lub ataków terrorystycznych, oraz pracy ze szczególnym typem podopiecznych (np. chorych na choroby tropikalne);

kierunku położnictwo m. in. do: poznania i zastosowania zachowań oraz procedur podczas porodów odbywających się w warunkach niezmedykalizowanych, porodów w wodzie, zastosowania niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu.

Ponadto studencki/studentki nabędą pierwsze referencje, co zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy oraz zdobędą kompetencje społeczne (współpraca w grupie, wrażliwość międzykulturowa, adaptacja, orientacja na cele, wpływ na innych), na których posiadanie pracodawcy kładą coraz większy nacisk. 

Planowane efekty:

Podniesienie kompetencji interpersonalnych i zawodowych u 187 studentów/studentek studiów stacjonarnych ostatnich semestrów studiów I stopnia kierunku Pielęgniarstwo oraz Położnictwo w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. 

Wartość Projektu:

916 672,62 zł

Wkład Europejskiego Fundusz Społecznego:

772 571,68 zł.